Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej https://kanix.com.pl// (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady działania Strony. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz akceptację jej zasad.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z Jackiem Basistą Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowym KANIX, będącym działalnością gospodarczą prowadzoną przez Jacka Basistę (zwanym dalej „Przedsiębiorstwem”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Przedsiębiorstwo danych osobowych, zasady dotyczące możliwości modyfikacji danych osobowych, zasady działania wykorzystywanych podczas korzystania ze Strony Plików cookies, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Strony, zasady zgłaszania reklamacji.

Słownik

Przez następujące określenia należy rozumieć:

 1. „Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;
 2. „Przedsiębiorstwo” – należy przez to rozumieć Jacek Basista Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Kanix, będące działalnością gospodarczą prowadzoną przez Jacka Basistę, z siedzibą przy ul. Polarnej 3, 30-389 Kraków, województwo małopolskie, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762340909, REGON: 122814194;
 3. „Strona” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://kanix.com.pl//;
 4. „Użytkownik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Strony przesyłając swoje dane osobowe w Formularzu Kontaktowym zamieszczonym na Stronie celem uzyskania szczegółowych informacji o Usługach oferowanych przez Przedsiębiorstwo;
 5. „Formularz kontaktowy” – należy przez to rozumieć formularz służący do kontaktu z Przedsiębiorstwem w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących działalności Przedsiębiorstwa i oferowanych przez nie Usług, umieszczony na Stronie w zakładce „Kontakt”, poprzez który Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres email;
 6. „Usługi” – należy przez to rozumieć otrzymanie e-mailowej wiadomości zwrotnej zawierającej szczegółowe informacje, na których pozyskanie wyrazili Państwo zgodę poprzez uzupełnienie Formularza kontaktowego;
 7. „Sprzęt Użytkownika”– należy przez to rozumieć należący do Użytkownika sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).

 

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszą Stronę prowadzi Przedsiębiorstwo.
 2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 14 lutego 2018 r. oraz określa m.in. zasady świadczenia przez Przedsiębiorstwo Usługi za pośrednictwem Strony, w tym prawa i obowiązki Użytkowników korzystających ze Strony, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Przedsiębiorstwo danych osobowych, zasady dotyczące możliwości modyfikacji danych osobowych, zasady działania wykorzystywanych podczas korzystania ze Strony Plików cookies, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Strony, zasady zgłaszania reklamacji.
 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności jest dobrowolna dla Użytkownika, z tymże niezbędna do realizacji Usługi.
 4. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również oświadcza, iż jest świadom ryzyk, o których mowa w 2 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności oraz akceptuje je.

 

2. Wymagania sprzętowe, zagrożenia.

 1. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika wymaga posiadania przez niego Sprzętu Użytkownika posiadającego następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera.
 2. Przedsiębiorstwo świadczy Użytkownikom Usługi za pośrednictwem drogi elektronicznej, co może powodować pojawienie się na Sprzętach Użytkownika wirusów komputerowych czy też może wiązać się z otrzymaniem niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamu) przez Użytkownika, pomimo zachowania przez Przedsiębiorstwo wszelkich możliwych środków ostrożności. Ponadto korzystanie ze Strony wiąże się z koniecznością wykorzystania przez Użytkownika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, za którą Użytkownik zobowiązany jest pokryć wynagrodzenie.
 3. Przedsiębiorstwo ma prawo kontaktować się z Użytkownikiem wykorzystując dane kontaktowe (tj. imię i nazwisko oraz adres emailowy), które Użytkownik pozostawił wypełniając Formularz kontaktowy.

 

3. Pliki cookies

 1. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.
 2. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka Plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies.

 

4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników jest Jacek Basista, prowadzący Przesiębiorstwo.
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.
 3. Dane są zbierane w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników ze Strony. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwera, na którym znajduje się Strona.
 4. Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego po akceptacji Polityki prywatności oraz po podaniu następujących danych osobowych: imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 5. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Formularza kontaktowego mogą być wykorzystane w celu przygotowania przez Przedsiębiorstwo Usługi dla Użytkownika.
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w ustępach poprzedzających niniejszego paragrafu jest dla Użytkownika dobrowolne, z tymże niezbędne do realizacji Usługi.
 7. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo danych osobowych Użytkowników odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo.
 9. Czas przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo jest tożsamy z czasem niezbędnym do korzystania ze Strony i realizacji Usługi.
 10. Na Stronie nie są zbierane ani nie przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Przedsiębiorstwo nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.

 

5. Prawa związane z modyfikacją danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

 1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia żądania Przedsiębiorstwu przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Przedsiębiorstwo administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Przedsiębiorstwo. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: biuro@185.242.133.11.
 2. Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, korzystając z zakładki umożliwiającej wycofanie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.
 3. Użytkownik, którego danymi osobowymi Przedsiębiorstwo administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna zostać nadana drogą pocztową na adres Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Przedsiębiorstwu żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Przedsiębiorstwo administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.
 5. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Użytkownikowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 

6. Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa oraz zgłoszenie reklamacyjne

 1. Przedsiębiorstwo działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Strony, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze Strony wynikłe ze stanu technicznego Sprzętu Użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Użytkownik.
 2. Przedsiębiorstwo prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem Strony na następujący adres e-mailowy: biuro@185.242.133.11
 3. Przedsiębiorstwo rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia informując Użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.
 4. Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

 

7. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

 1. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na Stronie nowej Polityki prywatności.
 2. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Polityki prywatności okażą się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Polityki prywatności.
 4. Dane kontaktowe Przedsiębiorstwa wskazane są w zakładce „Kontakt”.
 5. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki prywatności pozostaje dla Państwa niejasny, uprzejmie prosimy o informację w tym zakresie na adres e-mailowy lub pod numerem telefonu wskazanym w zakładce „Kontakt”.